Logo UDING: Uithuizen, dorp in Noord-Groningen
Navigatie Console

nieuws
Ander nieuws? zie
het mededelingenbord!Introductie UDING
spacer
Informatiecentrum
spacer
Geef uw mening in UDING's Enquete
spacer
GASTENBOEK
spacer
Informatie gezocht!
spacer
Postkantoor
spacer

Gebruiksovereenkomst/Algemene voorwaarden voor het gebruik van deze site

1) Definities

a) UDING: Uithuizen, dorp in Noord-Groningen. De site waar U terecht komt bij het volgen van de URL http://www.uithuizen.net of alle onderliggende pagina's en -sites. Verder aan te duiden als UDING of site.
b) webeditor: De persoon die deze site heeft opgezet en onderhoudt. Dit is A.H. Kamminga. Verder aan te duiden als webeditor.
c) gebruiker: De gebruiker is iedere persoon die zich toegang verschaft tot het Internet en daarbij kennis neemt van de inhoud van de pagina's in deze site, zoals beschreven onder 2. In casu: dat bent u dus!
Verder aan te duiden als gebruiker of U.
d) Derde partij: Een persoon of organisatie die een website onder uithuizen.net heeft.
e) Gebruiksovereenkomst: De tekst welke u nu leest. Verder aan te duiden als gebruiksovereenkomst of overeenkomst.
f) Informatie: Alles wat mogelijkerwijs op deze site kan worden gepubliceerd.
Waaronder, maar niet uitsluitend: foto's, mondelinge informatie, geschreven informatie enz.

2) Reikwijdte

Deze overeenkomst, met een onbeperkte geldigheidsduur wordt gesloten tussen de gebruiker en de webeditor en wordt door u bekrachtigd, zodra U een andere pagina op de site bezoekt, dan deze.

3) Inhoud v/d site

a) De informatie op deze site is voor gebruiker gratis toegankelijk. Hierbij worden de kosten en moeite die gebruiker moet nemen om zich toegang tot internet te verschaffen buiten beschouwing gelaten.
b) De webeditor garandeert niet dat de informatie op de site volledig juist is, maar gaat ervan uit dat dit in het algemeen wel zo zal zijn. Niettemin kunt u geen rechten ontlenen aan informatie op UDING.
c) Aangezien de site op niet door de webeditor te controleren servers wordt gevoerd, is een permanente beschikbaarheid v/d site niet te garanderen.
d) De gebruiker is vrij om informatie aan te leveren voor de site en kan dit aanbieden bij de webeditor. Hierbij geldt hetgeen bepaald onder 4.
e) De webeditor heeft het alleen recht om te beslissen welke informatie geschikt is voor publicatie op de site.
f) Veel van de informatie is verkregen door eigen nieuwsgaring. De overige informatie komt uit de 'Gemeentegids', historische publicaties, perspublicaties, overige documenten en medewerking van derden.
Er is zoveel mogelijk geprobeerd om toestemming voor publicatie te verkrijgen.
In een aantal gevallen was dit niet mogelijk omdat mij niet bekend is, wie de rechthebbende is.
Mocht u één van deze rechthebbenden zijn, dan verzoek ik u bij deze als nog om toestemming.
g) Gezien de aard van deze site, kan de webeditor geen financiele vergoeding verstrekken voor eventuele van auteursrechten voorziene informatie op deze site. Wel kan de betreffende informatie op wens van de rechthebbende(n) worden verwijderd.

4) Aanbieden of verwijderen van informatie

a) Mocht u vinden dat Uw naam ten onrechte wordt genoemd op deze site, dan dient u de webeditor daarvan op de hoogte te stellen (met redenen omkleed a.u.b.). De webeditor zal dan zijn best doen om bij de eerstvolgende gelegenheid Uw naam te verwijderen. Dit kan ook als u u zelf op een afbeelding aantreft.
b) Mocht u vinden dat Uw naam of afbeelding ten onrechte niet genoemd wordt op deze site, dan bent u vrij om de webeditor informatie aan te bieden als beschreven onder 3d.
c) Mocht u vinden dat bepaalde informatie op deze site Uw auteursrechten schendt, dan dient u contact op te nemen met de webeditor. De webeditor zal dan zo spoedig mogelijk contact met u op nemen.
d) Indien u informatie aanbiedt voor deze site, blijft U eventuele auteursrechten behouden. u geeft de webeditor echter onherroepelijk toestemming om de informatie rechtenloos te publiceren op deze site of op enigerlei andere wijze, voortvloeiend uit deze site.
e) Indien u de webeditor ongevraagd informatie aanbiedt, het zij via het gebruik van de faciliteiten als beschreven onder 5, het zij via E-mail of anderszins, dan geldt het in 4d bepaalde, terwijl het in 4a bepaalde niet van toepassing is.

5) Gebruik van faciliteiten.

a) Deze site kent een aantal faciliteiten, waaronder een gastenboek. U mag deze vrij gebruiken.
b) Voor een aantal faciliteiten gelden beperkende regels. Dit zijn:

- Voor het mededelingenbord:

* Geen commerciële uitingen van wat voor aard dan ook.
* Geen verwijzingen naar websites of andere externe zaken, zonder toestemming van de webeditor.
* Geen berichten van onbehoorlijke strekking.
* Geen berichten die niets met UDING en/of Uithuizen hebben te maken.
* Anonieme berichten worden ALTIJD(!) geweigerd.
* De webeditor behoudt zich het recht voor berichten te wijzigen en/of niet te plaatsen.
* De webeditor is niet verantwoordelijk voor kennelijke fouten, maar zal deze zo mogelijk graag herstellen.

- Voor Uithuizer homepages overzicht:

* De website eigenaren moeten in Uithuizen wonen, of er gewoond hebben.
* De webeditor is niet verantwoordelijk voor de inhoud v/d genoemde homepages.
* Commerciele homepages mag ook. Er gelden wel specifieke eisen.
* De webeditor behoudt zich het recht voor aanmeldingen te weigeren.

- Gastenboeken:

* Geen commerciële uitingen van wat voor aard dan ook.
* Geen berichten van onbehoorlijke strekking.
* De webeditor behoudt zich het recht voor berichten te verwijderen.

- Beveiligde pagina's:

* Een aantal pagina's zijn beveiligd en u heeft daar een inlogcombinatie voor nodig.
Deze pagina's zijn alleen beschikbaar voor bepaalde gebruikers. U kunt kosteloos een inlogcombinatie aanvragen.
Een geldige inlogcombinatie hoeft niet noodzakelijkerwijs toegang tot elke beveiligde pagina te geven.
* De webeditor kan uw rechten niveau naar eigen inzicht aanpassen.

6) Aansprakelijkheid

a) U gebruikt deze site op eigen risico.
b) De webeditor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ondermeer:
- schade die zou voortvloeien uit het gebruik van enige vorm van informatie op deze site.
- het af- of aanwezig zijn van enige vorm van informatie op deze site.
- het onjuist zijn van informatie zelfs als de webeditor daarvan op de hoogte is.

7) Privacy

- UDING respecteert uw privacy. Ten behoeve van het site-management wordt bepaalde informatie van bezoekers geregistreerd. Deze informatie wordt niet vrijgegeven tenzij wettelijke bepalingen anders voorschrijven.
- Uw activiteiten op (bepaalde delen van) de website zullen ook worden geregistreert.
- De webeditor kan elke vorm van informatie die u gewild of ongewild geeft op de website inzien.

8) Websites van derde partijen

- Het is mogelijk websites van derde partijen onder uithuizen.net te hosten.
Hiervoor kan een verzoek worden ingediend.
- Voor websites van derde partijen gelden aparte afspraken. Verder gelden altijd de in deze overeenkomst genoemde bepalingen.
- De webeditor is gerechtigd zonder aankondiging ingrepen de plegen op de onder uithuizen.net gehoste websites.
Dit kan ondermeer zijn: het (tijdelijk) sluiten van faciliteiten, het beperken van mogelijkheden en het weigeren van zich misdragende gebruikers.
- De derde partij kan geen enkele aanspraak maken op de bij uithuizen.net behorende subdomeinnaam.
- Indien er een dispuut ontstaat tussen de derde partij en de webeditor, is de webeditor gerechtigd de website (tijdelijk) te sluiten.
- De derde partij vrijwaart UDING/uithuizen.net en de webeditor van claims van anderen.

9) Slotbepalingen

a) Gebruiker zal nalaten juridische of andere acties te ondernemen tegen de webeditor.
b) Gebruiker zal nalaten om op enigerlei wijze het functioneren v/d site in gevaar te brengen.
c) Indien dit noodzakelijk blijkt te zijn, kan deze overeenkomst op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
d) Mocht deze overeenkomst aanleiding geven tot interpretatie verschillen, dan geldt de zienswijze van de webeditor als enige correcte.
e) Zodra u een actie onderneemt als beschreven onder 2, geeft u te kennen deze overeenkomst en de bepalingen daarin te accepteren en er kennis van te hebben genomen.

Missie verklaring

Deze site heeft tot doel informatie te verschaffen over het dorp Uithuizen.
Deze site representeert geen enkele organisatie, persoon, bedrijf enz. noch is het officiele orgaan van welke organisatie, persoon, bedrijf enz. dan ook, tenzij dit expliciet anders is aangegeven.


Klik hier om verder te gaan naar het informatie centrum.

spacer
Mail naar een kennis spacer © en ontwerp van UDING: 1998-2020 by A.H. Kamminga
KAMPRO.

Auteursrechten liggen bij de rechthebbenden. Geen schending van rechten verondersteld.
spacer Mail naar een kennis